قطعا شما هم دوست دارید تا زبان فرانسه را به صورت کامل قدم به قدم یاد بگیرید ما در این صفحه 43 جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش زبان فرانسه به صورت رایگان را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید البته هر هفته جلسات جدیدی به این صفحه اضافی خواهد شد. این درس ها شامل گرامر زبان فرانسه ، دریایی از کلمات، اصطلاحات فرانسوی و از همه مهم تر مکالمه زبان فرانسه میباشد.

گرامر زبان فرانسه
مکالمه زبان فرانسه
کلمات زبان فرانسه

آموزش قدم به قدم زبان فرانسه

بیان آب و هوا

درس بیست و پنجم

کار در فرانسه

درس بیست و هشتم