درباره مدرس :

 • متولد 1376
 • در طی چندین سال زندگی و تحصیل در ترکیه و تدریس زبان ترکی استانبولی توانستم
 • مبتکر شیوه های نوین و جدیدی در آموزش این زبان باشم
 • محمدرضا جباری بنیان گذار، استاد زبان ترکی استانبولی و مدیر آموزش سایت زبان مستر

سوابق کاری و تحصیلی :

 • مدرک تومر از دانشگاه قاضی انکارا ( Gazi üniversitesi )
 • مهندسی عمران دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül üniversitesi )
 • مدرس و سوپروایزر بخش زبان ترکی استانبولی مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ(جهاد دانشگاهی)

محمدرضا جباری

مدرس زبان ترکی استانبولی و مدیر آموزش سایت زبان مستر

محمدرضا جباری

مدرس زبان ترکی استانبولی و مدیر آموزش سایت زبان مستر

درباره مدرس :

 • متولد 1376
 • در طی چندین سال زندگی و تحصیل در ترکیه و تدریس زبان ترکی استانبولی توانستم
 • مبتکر شیوه های نوین و جدیدی در آموزش این زبان باشم
 • محمدرضا جباری بنیان گذار، استاد زبان ترکی استانبولی و مدیر آموزش سایت زبان مستر

سوابق کاری و تحصیلی :

 • مدرک تومر از دانشگاه قاضی انکارا ( Gazi üniversitesi )
 • مهندسی عمران دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül üniversitesi )
 • مدرس و سوپروایزر بخش زبان ترکی استانبولی مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ(جهاد دانشگاهی)