غزاله رو بهتر بشناسید!

متولد 1370
مدرس و سوپروایزر زبان فرانسه در موسسات آموزشی
-مدرس آمادگی آزمون tcf, delf ,tef
-راهنمای گردشگری فرانسه زبان (تورهای ورودی)
-مدیر تور ورودی
-مترجم

وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام
Phone:

بیوگرافی

سوابق کاری و تحصیلی غزاله زرین مدرس زبان فرانسه زبان مستر:

سوابق تحصیلی :
-کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی
-کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات
-دارای مدرک تربیت مدرس FLE

سوابق کاری :
-مدرس و سوپروایزر زبان فرانسه در موسسات آموزشی
-مدرس آمادگی آزمون tcf, delf ,tef
-راهنمای گردشگری فرانسه زبان (تورهای ورودی)
-مدیر تور ورودی
-مترجم

مهارت ها

زبان فرانسه 100%